понедельник, 12 июня 2017 г.

Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. 

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, особистість, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблеми.

Професійно-технічна освіта є основним постачальником трудових ресурсів країни і має значний вплив на соціально-економічний розвиток суспільства на національному, регіональному та галузевому рівнях. Саме тому професійна підготовка в професійно-технічних навчальних закладах має відповідати запитам роботодавців щодо якості фахової підготовки робітників для сучасних виробництв.

Якісна підготовка кваліфікованих робітників потребує творчого підходу викладачів та майстрів виробничого навчання до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних і виробничих технологій. Які мають бути орієнтованими не лише на передачу готових знань, а й відображати ідеї розуміння та визнання чужої точки зору, повагу до особистості, організації співпраці та самовираження в діяльності, в творчості, тобто на формування комплексу особистісних якостей учнів.
Розвиток сучасної техніки та виробництва неможливий без висококваліфікованих робітничих кадрів, яких готує професійно-технічна освіта. Оновлення змісту підготовки в навчальних закладах становить основу стратегічних завдань, визначених Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»). Це зумовлює необхідність реалізації Концепції професійної освіти, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні тощо.
Сучасний етап розвитку професійно-технічних навчальних закладів пов’язаний з необхідністю розв’язання проблеми підвищення інтелектуального рівня пізнавального і творчого потенціалу учнів. Пошук засобів для розвитку пізнавальних і творчих здібностей, підвищення ефективності навчання є проблемою загальною професійної освіти.
Вирішення цієї проблеми багатопланове, оскільки якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності: зміст освіти, технології навчання, матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал. Науково-технічний прогрес потребує від професійно-технічної освіти підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників; готовності випускника ПТНЗ до постійного професійного саморозвитку та самовдосконалення, формування власної кар’єри, відповідальності за результати своєї професійної діяльності. Саме професійна, докорінно оновлена освіта, здатна створити стабільний запас кваліфікації робітника, що дасть змогу оперативно реагувати на швидкісні зміни технологій виробництва. Сучасне життя розвивається швидкими темпами, тому система професійної освіти повинна розвиватися, змінюватися. В Україні формується нова система освіти, яка орієнтована на входження у світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Це зумовлює появу освітніх інновацій, які покликані суттєво змінити освітній процес. Тому викладач, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож, повернути учням інтерес до вивчення спеціальних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукає до пошуків. Сприяти вирішенню поставлених перед освітою завдань мають інноваційні технології навчання.
Провідним напрямом професіоналізації особистості майбутніх фахівців є розвиток їхньої професійної кар’єри упродовж життя: від процесу самовизначення, самоактуалізації, професійного становлення до постійного підвищення професійного рівня. У зв’язку з цим,  педагогічний колектив  Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту намагається крокувати в ногу з часом, враховуючи вимоги ринку праці та максимально впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні та інформаційні технології для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників.

Зараз ЧПЛЗТ - це сучасний навчальний заклад, що готує кваліфікованих робітників у галузі залізничного транспорту, будівельній та в галузі громадського харчування. В ліцеї працює досвідчений, високопрофесійний колектив під керівництвом колишнього випускника цього навчального закладу, почесного залізничника, заслуженого працівника освіти Зеленського В’ячеслава Григоровича.
На сьогодні професійний ліцей залізничного транспорту це комплекс із сучасною матеріально-технічною базою, яка являє собою два навчальних корпуси, дев’яти поверховий гуртожиток для учнів.
 Обладнано 8 навчальних майстерень: слюсарна ( у 2016 році зайняла ІІ місце в обласному огляді-конкурсі на кращу слюсарну майстерню професійно-технічних навчальних закладах), електрозварювальна, газозварювальна (аналогів якій немає в Україні за сучасним матеріально-технічним оснащенням), сантехнічна, електромонтажна, електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації, гіпсокартонна, опоряджувальна та кухарів, кондитерів).
Створено та функціонує дві лабораторії: матеріалознавства та електротехніки. Лабораторія електротехніки введена в експлуатацію в 2014 році та оснащена сучасним обладнанням відповідно до вимог ДСПТО для проведення лабораторних робіт да високому рівні.

У 2012 році за підтримки всесвітньовідомої компанії «Кнауф Маркетинг» відкрито регіональний навчально-практичний центр з підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій, де учні вивчають сучасні будівельні технології, а майстри, викладачі навчальних закладів, працівники будівельних організацій проходять підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та отримують відповідні сертифікати.
З 2014 року інженерно-педагогічний колектив ліцею бере участь в українсько-швейцарському проекті «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва у партнерстві з компанією  ГЕБЕРІТ.
       Проект спрямований на сучасну підготовку українських учнів професійних закладів освіти за професією «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», яких навчатимуть на базі новітнього устаткування та за участі досвіду швейцарських експериментів.
      
У 2016 році на базі  Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту було відкрито один з шести в Україні сучасний навчально-практичний центр з підготовки робітників з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».
У контексті Європейської стратегії економічного розвитку зростає роль професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного виробництва, а саме:
 − концепція відкритого професійного навчання на модульній основі, яка є ефективною у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації персоналу підприємств;,
− технологія навчання додатковим трудовим навичкам на основі проектування коротких модульних навчальних програм, що значно підвищують конкурентоспроможність кваліфікованих робітників. Такі професійні навички можуть не стосуватися основної професії робітника, але є пріоритетними для його працевлаштування.
З 2016 року у нашому ліцеї учні, які здобувають професію монтажник санітарно-технічних систем і устаткування навчаються за новим стандартом, розробленим за модульною системою.
З введенням нового Державного стандарту ПТО «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» було проаналізовано наявність підручників та посібників для підготовки кваліфікованих робітників і наявна література виявилася застарілою, а нова не місить достатнього матеріалу для засвоєння програми, тому викладач нашого ліцею спільно з викладачами Одеського та Полтавського ПТНЗ   працюють над створенням посібника «Будова та монтаж санітарно-технічних систем», робота знаходиться на завершальному етапі. Саме сьогодні педагоги отримують авторські права на свій посібник. Посібник розроблено на основі сучасних Європейських фірм виробників та монтажних організацій, які надали свою інформаційні джерела.
Цей посібник буде актуальний для засвоєння знань формування умінь та навичок відповідно до модульної системи ДСПТО «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».
Плоди нашої праці не змусили себе довго чекати -
1 червня 2017 року учні Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту взяли участь у фінальних змаганнях Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» та посіли ІІ місце.

За поточний навчальний рік на базі ЧПЛЗТ було організовано та проведено три конференції:

-  Регіональна науково-практична конференція «Інноваційні та енергозберігаючі технології в електроенергетиці».
Мета конференції:
обговорення найбільш актуальних проблем сучасного стану в електроенергетиці;
популяризація інноваційних технологій в галузі;
ефективне вирішення проблеми енергозбереження.
У роботі конференції взяли участь науковці та студенти Чернігівського національного технологічного університету, представники підприємств м Чернігога відповідного профілу, викладачі та у чні ліцею.
Після завершення теоретичної частини учасникам, гостям конференції було запропоновано переглянути  майстер-класи, які продемонстрували майстри в/н :

- Регіональна науково-педагогічна інтернет-конференція «Педагог. Новатор. Романтик. З досвіду педагогічної діяльності Миколи Палтишева» пройшла за ініціативи директора Зелеського В’ячеслава Григоровича та за підтримки Навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області.
Основні тематичні напрями роботи
науково-педагогічної конференції

поетапна система навчання - джерело збагачення сучасної педагогічної науки;
поняття педагогічної гармонії;
як стати вчителем для учнів на все життя;
основне завдання сучасного учителя – навчити кожного учня;
особливості педагогічної майстерності М. Палтишева.

У роботі конференції в режимі скайп -звязку взяв участь особисто видатний український педагог-новатор, народний учитель МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ПАЛТИШЕВ. У своєму виступі М.М. Палтишев говорив про нові поняття в педагогіці – педагогічна гармонія і принципи її створення; стан уроку як один із принципів організації уроку; формування філософії навчального предмета на підставі внутрішньої інтеграції навчального матеріалу й узагальнення наукових та езотеричних знань.

- Науково-технічна конференція «Актуальні питання застосування ресурсо- та енергозберігаючих технологій в будівельному виробництві і житлово-комунальному господарстві».
відбулась також спільно з Чернігівським національним технологічним університетом та виробничниками м Чернігова.
Тематичні напрями роботи науково-технічної конференції:
- ресурсозбереження у виробництві будівельних конструкцій та матеріалів;
- енергозбереження у будівництві та при експлуатації будівель і спортуд;
- ресурсоекономні системи водопостачання та водовідведення.
Захід ще раз підтвердив статус конференції як однієї з найважливіших подій у сфері ресурсо- та енергозберігаючих технологій в будівельному виробництві і житлово-комунальному господарстві.
Ліцей має потужну МТБ
Навчальні кабінети та майстерні ЧПЛЗТ забезпечені комп’ютерною технікою, мають належне дидактичне та матеріально-технічне забезпечення, про що свідчать перемоги в обласних оглядах конкурсах, так
Кабінет фізики посів ІІ місце (2016р.)
Кабінет предмету Захист Вітчизни – І місце (2016р.)
Кабінет охорони праці - І місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі (2009 р.)
Кабінет іноземної мови, математики, історії мають звання «Зразкові» за призові місця.
Участь педагогів у обласних конкурсах :
Викладач фізики та астрономії ЧПЛЗТ Хорець Олександр Петрович  - лауреат обласного конкурсу педагогічної майстерності викладачів загальноосвітньої та професійної підготовки «Зірка профтехосвіти» (2016 р.)
Викладач інформатики та інформаційних технологій  Кардаш Наталія Олександрівна  - лауреат обласного конкурсу педагогічної майстерності викладачів інформатики (2014р.)
Викладач спецдисциплін Крутікова Валернита Михайлівна переможець обласного конкурсу “Вчитель року 2010” , нагороджена дипломом лауреата обласної Премії імені Софії Русової.


Учні стають учасниками та переможцями фахових конкурсів з професійної майстерності. Так
у 2016 році учениця ЧПЛЗТ стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Лицювальник-плиточник»,
  Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Помічник машиніста тепловоза» -
Олександр Пятковський лауреат (2016 р.)
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» - Олександр Мироносенко 5 місце (2014 р.)
Участь у Всеукраїнському конкурсі з професійної майстерності учнів з професії “Електрозварник ручного зварювання” (2011 рік)

Учень ЧПЛЗТ   Роговенко Євгеній взяв участь у 72-му Всеукраїнському  конкурсі-фестивалі для дітей та молоді «Весняний зорепад» в номінації естрадний вокал та отримав Першу премію, був нагороджений дипломом, пам’ятною медаллю та сертифікатом на 50 євро для участі у ІІІ Міжнародному конкурсі-фестивалі, який буде проходити в м. Кітен, Болгарія (2017).
Ми пишаємось нашими учнями, педагогічним колективом!!!
Ми працюємо над покращенням не лише матеріально-технічної бази, а й суттєво оновили зміст роботи. Зараз ЧПЛЗТ готує дійсно кваліфікованих, конкурентноспроможних робітників, які здатні ефективно працювати в сучасних соціально-еконономічних умовах розвитку країни.

В умовах сьогодення багатьом ПТНЗ доводиться просто виживати в такий непростий час. А ЧПЛЗТ під керівництвом Зеленського В.Г. на противагу всьому розвивається, вдосконалюється і може пишатись своїми досягненнями. Все це завдяки директору і колективу, який поважає, підтримує свого керівника, прислухається до його порад і старається сумлінно виконувати обов’язки.

Комментариев нет:

Отправить комментарий