пятница, 12 января 2018 г.

Професійне портфоліо педагога як засіб впровадження технологій ефективного навчання

Методичні рекомендації педагогічним працівникам
щодо створення портфоліо

Головне призначення портфоліо педагога - продемонструвати рівень підготовленості  і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності,  найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції та педагогічної майстерності.

Структура портфоліо педагога:

·      Інформація «від себе» – це опис ефективних запозичених та елементів власних методик, що використовуються; методичні вказівки до вивчення дисциплін, власний дидактичний матеріал «на допомогу учню», що розробляється, тощо.
·      Інформація «від інших» – відгуки адміністрації ліцею, колег, учнів, громадськості - про стиль і методику проведення уроків та позаурочних заходів,  розробки дидактичних засобів навчання, завдань тестового контролю, їх ефективність і результативність.
·      Приклади навчально-розвивальних та виховних заходів – досягнення учнів, результати їх науково-дослідної роботи, тощо. 

Вимоги до оформлення портфоліо і принцип роботи:
1. Системність самомоніторингу.
2. Достовірність.
3. Об’єктивність.
4. Націленість автора на самовдосконалення.
5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.
6. Акуратність і естетичність оформлення.
7.Цілісність, тематична завершеність пред ставлених матеріалів.
8. Наочність результатів роботи.
9. Технологічність.
 Склад портфоліо залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою сам педагог.
Портфоліо педагога - це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності.
Принципи складання портфоліо педагога:
·           Об'єм портфоліо  не повинен бути меншим 10  друкованих сторінок з додатками і щороку поповнюватися.
·           Портфоліо педагога – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі сторони його роботи. Навіть не зовсім вдала експериментальна робота є свідченням про дослідницьку діяльність педагога.
·           Організація інформації в портфоліо педагога підкоряється двом основним правилам: послідовність і ясність.
·           Всі проявлені педагогічні ідеї, знахідки, уміння підтверджуються прикладами здійснених педагогом навчально-виховних заходів та їх аналізом членами методичної комісії.
·            Портфоліо педагога відповідає в першу чергу на питання «Як працює педагогічний працівник?», і  на питання «Що дає така праця?».
Портфоліо складається з таких розділів:
1. Загальні відомості про педагога.
2. Результати педагогічної діяльності.
3. Науково-методична діяльність.
4. Позаурочна діяльність із предмета.
5. Навчально-матеріальна база.
1.Загальні відомості про  педагога
Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення  в різних галузях та
 дає уявлення про процес індивідуального розвитку педагога.
    2. Результати педагогічної діяльності
    Цей розділ вміщує порівняльний аналіз діяльності педагога дає уявлення про динаміку результатів роботи за останні роки на підставі:
• контрольних зрізів знань;
• участі вихованців у олімпіадах, конкурсах;
• результатів проміжної і підсумкової атестації учнів;
• наявності медалістів, дипломників з відзнакою;
• вступу випускників до ВНЗ та працевлаштування  за фахом та ін.
   3. Науково-методична діяльність
Цей розділ вміщує методичні матеріали, що свідчать про про­фесіоналізм педагога:
• Матеріали, у яких обґрунтовується вибір  використову­ваних освітніх технологій.
• Використання  ІКТ в ос­вітньому процесі, інноваційних технологій навчання. 
• Робота в МК, обласній секції. тощо
• Участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах.
• Участь у методичних тижнях, місячниках методроботи.
•  Організація і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо.
• Проведення наукових досліджень.
• Розробка авторських програм.
• Підготовка творчого звіту, доповіді, статті.
4.Позаурочна діяльність із предмета, професії
Розділ містить документи:
• Список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів із предмета.
• Роботи переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів тощо.
• Сценарії позакласних заходів, фотокартки, відеоматеріал із запи­сом проведених заходів (виставки, екскурсії, брейн-ринги й ін.).
• Програми гуртків, факультативів.
 5. Навчально-матеріальна база
У цьому розділі розміщені:
• Список словників та іншої довідкової літератури з предмета.
• Список унаочнення (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети й ін.).
• Наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, проектор та ін.).
• Наявність комп’ютера і комп’ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні електронні підручники й т. ін.).
• Аудіо- і відеоматеріали.
• Наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, при­кладів рефератів і творів тощо.
• Вимірники якості навченості учнів.
• Інші документи за бажанням педагога.Комментариев нет:

Отправить комментарий