среда, 11 апреля 2018 г.

Права та обов’язки педагогічних працівниківЯкі ключові права та обов’язки педагогічних працівників в освітньому процесі визначені законодавством

Права та обов’язки педагогів у закладах загальної середньої освіти визначають:
·                                 Кодекс законів про працю України
·                                 Закон України «Про освіту»
·                                 Закон України «Про загальну середню освіту»
·                                 інші нормативно-правові акти.
У Законі про освіту правам і обов’язкам учителів присвячена стаття 54, що має назву «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу».
Педагогічні працівники мають право на: академічну свободу
Що означає «Академічна свобода»
·                                 свобода викладання
·                                 свобода від втручання в педагогічну діяльність
·                                 вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі
·                                 педагогічна ініціатива тощо
·                                 розроблення й упровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів (насамперед методик компетентнісного навчання)
·                                 користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти
·                                 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі
·                                 підвищення кваліфікації, перепідготовку
При підвищенні кваліфікації Учитель управі вільно обирати:
·                                 освітні програми
·                                 форми навчання
·                                 заклади освіти, установи й організації, інші субֹ’єкти освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації
·                                 відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності
·                                 захист професійної честі та гідності
·                                 індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти
·                                 участь у громадському самоврядуванні закладу освіти та у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
Педагогічні працівники:
повинні
постійно підвищувати:
– свій професійний і загальнокультурний рівні
– педагогічну майстерність
виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання
дотримувати:
– академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі
– педагогічної етики
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу
дотримувати:
– установчих документів закладу освіти
– правил внутрішнього розпорядку
виконувати посадові обов’язки
зобов’язані стосовно учнів
сприяти:
– розвитку здібностей учнів
– формуванню навичок здорового способу життя
дбати про фізичне і психічне здоров’я учнів
особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема:
– правди
– справедливості
– патріотизму тощо
формувати в учнів:
– усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України
– прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами
виховувати в учнів повагу до державної мови і державних символів, цінностей України, навколишнього природного середовища тощо
захищати учнів під час освітнього процесу від:
– будь-яких форм фізичного та психічного насильства
– приниження честі та гідності – дискримінації за будь-якою ознакою тощо
запобігати:
– вживанню учнями та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів
– іншим шкідливим звичкам
Заборонено! Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків (окрім випадків, передбачених законодавством)

Джерело: pedrada.com.ua


Комментариев нет:

Отправить комментарий