воскресенье, 20 сентября 2015 г.

Навчально-плануюча документація для роботи майстра виробничого навчання

Кожен майстер виробничого навчання повинен мати в своєму арсеналі таку плануючу документацію:

1. Кваліфікаційна та освітньо-кваліфікаційна характеристика професій.
2. Навчальний план виробничого навчання за професією.
3. Програма виробничого навчання.
4. Тематичний план з виробничого навчання.
5. Зведено-тематичний план зі спецтехнології і виробничого навчання.
6. Поурочно-тематичний план виробничого навчання.
7. Санітарно-технічний паспорт майстерні.
8. Інструкції з охорони праці в майстерні (загальні і потемні для виконання робіт на кожному робочому місці).
9. Перспективний план роботи майстерні.
10. План роботи гуртків.
11. Завдання для конкурсів з профмайстерності.
12. Критерії оцінювання знань учнів за 12-ти бальною системою (загальні по професії і потемні).
13. Контрольні завдання з тематичної атестації (з кожної теми програми ставити питання так, щоб учень відповів повно «так» або «ні»).
14. Перелік обов’язкових перевірочних робіт (контрольних завдань) з виробничого навчання, заліків та атестацій.
15. Орієнтовний перелік тем пробних та письмових кваліфікаційних робіт (для потемної атестації та по випуску-окремо).
16. Плани методичних розробок з різних напрямків навчальної, методичної та виховної роботи (систематизовані).
17. Перелік літератури, яка використовується в роботі.
18. Особистий план роботи майстра.
Основна плануюча документація з виробничого навчання у ПТНЗ
Згідно з документом «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ» (наказ Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006р.) основними навчально-методичними документами планування виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі є:
– навчальний план — це державний документ, який визначає зміст і загальні умови навчання. Він складається на основі державних директив про тип навчальних закладів, їх задачі, склад учнів і терміни навчання. В навчальному плані дається перелік навчальних предметів, визначається порядок і послідовність їх вивчення на півріччя і курс, вказується кількість годин на кожний предмет на тиждень, на рік та на весь термін навчання, механізм міжпредметних зв’язків, форми і періодичність контролю знань, умінь і навичок учнів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника;
– навчальна програма з виробничого навчання - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь і навичок та способи і методи їх формування. Програма виробничого навчання є документом, обов’язковим для виконання в ПТНЗ. Програма не може вільно змінюватись, разом з цим навчальний заклад, зберігаючи незмінним основний зміст програми, має право відображати в ній новітні досягнення техніки, технології і передового виробничого досвіду, змінювати послідовність вивчення тем і перерозподіляти час на їх вивчення. Ці зміни повинні обговорюватися на засіданнях методичних комісій;
– перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає роботи, які повинні виконувати учні з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, що передбачені програмою виробничого навчання; складається на півріччя майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра та затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи;
– план навчально-виробничої діяльності на квартал розробляється старшим майстром на основі програм виробничого навчання, переліку робіт відповідно до тарифного розряду, фонду навчального часу на виконання робочих завдань;
– план виробничого навчання групи на місяць складається на основі навчального плану, програми виробничого навчання, переліку навчально-виробничих робіт і визначає конкретний зміст навчально-виробничих завдань учнівської групи, послідовність та організацію їх виконання;
– план уроку є обов’язковим особистим документом майстра, складається в довільній формі відповідно до навчальної програми на кожне заняття і має за мету забезпечити найбільш ефективне проведення уроку виробничого навчання;
– графік переміщення учнів по робочим місцям. Цей документ складається майстром в тих випадках, коли немає можливості чи недоцільно організувати одночасне (фронтальне) навчання учнів однаковим видам робіт на постійних робочих місцях. Графік повинен складатися таким чином, щоб кожен учень групи засвоїв усі види робіт, пройшов навчання на усіх видах устаткування, на всіх робочих місцях відповідно до програми виробничого навчання.

Комментариев нет:

Отправить комментарий