среда, 25 января 2017 г.

Виступ на педагогічній раді «Принципи професійної спрямованості викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ»

Професійна спрямованість – це організація навчання,  яка забезпечує осягнення базових теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних майбутньому робітнику для ефективного засвоєння дисциплін професійної підготовки, формування професійного мислення,  професійної самосвідомості та професійної культури.

В Концепції розвитку професійно – технічної освіти в Україні зазначається, що навчання майбутніх робітників повинно здійснюватися за умов інтеграції загальноосвітньої, загально технічної та спеціальної підготовки.

         Підготовка кваліфікованих фахівців у професійно – технічних навчальних закладах України в останні роки зазнає суттєвих змін, які пов’язані з появою нових професій і формуванням сучасного ринку праці, інтеграцією знань із суміжних галузей діяльності людини, впровадженням і використанням сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних  технологій. Професійна підготовка вимагає узгодженості знань, які торкаються  техніки, технології та економіки сучасного виробництва.

З огляду на сказане бачимо, що специфіка навчально-виховного процесу в професійно – технічних навчальних закладах полягає в тому, що важливу роль при підготовці кваліфікованих робітників відіграють між предметні зв’язки фундаментальних, загально технічних та професійно – теоретичних (спеціальних) дисциплін. Їх встановлення та реалізація забезпечує виконання основних завдань професійно – технічної освіти щодо підвищення рівня загальної освіченості учнів ПТНЗ та професійної спрямованості навчання в закладах профтехосвіти.
                                             „Все, що знаходиться у взаємному зв’язку,
                                               повинно викладатися у такому ж зв’язку”
                                                                                     Я.А.Коменський
         Ці слова видатного педагога Я.А.Коменського набули ще більшої значущості сьогодні – в час бурхливого розвитку науки і виробництва, коли наука стає безпосередньою  продуктивною силою. Знання з різноманітних галузей тепер не ізольовані, не уособлені. Вони стають найбільш дієвими при врахуванні зв’язку між науками.

         Зв’язок між навчальними предметами є відображенням зв’язків між відповідними науками, кожна з яких у своїй галузі вивчає єдиний, об’єктивно існуючий матеріальний світ. У цьому разі здійснення зв’язків між предметами відіграє важливу роль у гармонічному розвитку учнів, у створенні в них цілісного, наукового світогляду.
З метою якісної реалізації міжпредметних зв'язків загальноосвітніх предметів та предметів професійно-теоретичної підготовки викладачами та майстрами виробничого навчання ліцею проводяться різні типи уроків: комбіновані, уроки засвоєння нових знань, удосконалення та  систематизації набутих знань, формування умінь та навичок, уроки – семінари,  уроки – ігри, бінарні уроки та ін. До кожного уроку добирається матеріал, який спонукає учнів застосовувати теорію на практиці.

При здійсненні  міжпредметних зв’язків в учнів розширюється кругозір, розвивається логічне мислення, активізується увага, зростає зацікавленість до  предметів, що вивчаються. Між предметні зв’язки забезпечують поглиблене вивчення  теоретичного матеріалу і формування в учнів узагальнених наукових понять, допомагають їм  застосовувати здобуті  знання на практиці, сприяють виробленню вміння знаходити загальні закономірності і відмінності при розгляді різноманітних процесів. Все це підвищує ефективність навчального процесу.
Використання між предметних зв’язків хімії та предметів  професійно – теоретичного циклу в навчальному процесі ПТНЗ кулінарного профілю необхідне для реалізації професійно орієнтованого навчання і сприяє формуванню в учнів системи знань, яка забезпечує їх ґрунтовному загальноосвітню та високу професійну підготовки.
Уроки фізики, географії викладачі проводять у тісному взаємозв’язку з уроками спец технології, матеріалознавства, обладнання та виробничим навчанням.
Сутність принципу професійної спрямованості викладання курсу математики в професійно – технічних навчальних закладах полягає в такій організації навчання, яка, не порушуючи  систематичності викладання предмета, а також логіки його подання, забезпечує більш детальну проробку  професійно значущого навчального матеріалу, ілюструючи практичне значення даного предмета для розвитку тієї чи іншої галузі виробництва.
Професійна спрямованість є орієнтацією навчання, що спрямована на: усвідомлення мотивів, потреб майбутньої діяльності;  оволодіння практичними уміннями та навичками, необхідними майбутньому фахівцю; гармонійне поєднання теоретичної і практичної  складових змісту освіти; формування професійного мислення, професійної самосвідомості та професійної культури.
Сьогодні ж під професіоналізмом фахівця розуміється не лише система професійних знань і вмінь, а й такі необхідні якості, як інтелектуальні та ділові здібності, організаційні знання, вміння і навички. В сучасних умовах фахівець має бути творчим, професійно мобільним, конкурентоспроможним, здатним до професійного росту, самовдосконалення.


Комментариев нет:

Отправить комментарий