четверг, 5 ноября 2015 г.

Сучасні технології навчання

1. Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання центром якого є особистість учня, його самобутність, самоцінність.
Мета - створення умов для розвитку пізнавальної активності учнів.

Завдання:

·  розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня;
· допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись.
2. Проблемне навчання – це процес активізації мислення учнів розвитку їх творчих здібностей.
Мета – активізувати мислення учнів, розвинути їх творчі здібності за допомогою різних методів проблемних ситуацій.
Завдання:
·    можливість висування не однієї а кількох гіпотез, послідовне відхилення помилкових гіпотез і знайдення правильної відповіді.
3. Технологія різнорівневої диференціації – це навчання, яке забезпечує розвиток особистості учнів з урахуванням його можливостей, інтересів, здібностей, нахилів.
Мета – забезпечити базовий рівень знань кожному учневі, а здібним учням – надати можливість глибше опанувати предмет.
Завдання:
·        створити сприятливі умови для того, щоб кожен учень міг оволодіти навчальним матеріалом відповідно до рівня своїх навчальних можливостей.
4. Модульне навчання – це система послідовного засвоєння учнями модульних елементів і модульних одиниць.
Мета – забезпечити поступове самостійне здобуття знань, умінь та навичок кожним учнем, з гарантованою якістю підготовки та можливим скороченим терміном навчання.
Завдання:
·        забезпечення індивідуального підходу до кожного учня;
·        відповідне матеріально-технічне забезпечення навчальних модулів.
5. Технологія розвиваючого навчання – це процес діяльності учнів у ході якого кожен учень повинен самостійно або з допомогою викладача осмислити матеріал, творчо застосовувати його в нестандартних умовах та свідомо запам’ятати для подальшого навчання.
Мета – формування активного самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання.
Завдання

  • формування особистості з:
  • гнучким розумом;
  •  розвиненими потребами до дальшого пізнання та самостійних дій;
  • певними навичками та творчими здібностями.
6. Проектні технології навчання – це навчання яке передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми.
Мета - стимулювати інтерес учнів до розв’язання певних проблем через проектну діяльність, показати практичне застосування надбаних знань.
Завдання:
· не тільки передати учням знання, а й навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання практичних завдань;
· прищепити учням уміння користуватись дослідницькими прийомами, збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, вміти робити висновки.
7. Технологія розвитку критичного мислення – це система спрямована на формування в учнів аналітичного мислення.
Мета – навчити учня сприймати навчальний матеріал так, щоб він міг цю інформацію розуміти, сприймати, порівнювати з особистим досвідом і на її ґрунті формувати свою думку.
Завдання:
·        створити такий механізм, який постійно підтримував би необхідну увагу й зацікавленість.
8. Інтерактивні технології навчання – це навчання в режимі діалогу під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.
Мета – створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Завдання:
·        створення сприятливих умов для співнавчання, взаємонавчання;
·  формування вмінь і навичок творчого мислення, бажання до творчої продуктивної праці, активних дій;
·       створення атмосфери співробітництва, взаємодії;
·  розвиток навичок спілкування, вміння висловлюватись, переконувати і вести дискусію.
9. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (система В.Шаталова) - це навчання, під час якого навчальний матеріал учні вивчають укрупненими одиницями; навчальний процес забезпечений оригінальними дидактичними засобами і посібниками (опорні аркуші, сигнали, конспекти); використовуються численні прийоми колективної пізнавальної діяльності (взаємоконсультації, взаємонавчання, взаємоперевірка).
Для досягнення цієї мети навчальний процес організовується у вигляді алгоритму навчальної діяльності:
·        розгорнуте пояснення викладача;
·        стислий виклад навчального матеріалу за опорними плакатами;
·        вивчення аркушів з опорними сигналами;
·        робота за підручником і аркушем опорних сигналів у домашніх умовах;
·        письмове відтворення опорних схем на наступному уроці.
      ·        вивчення аркушів з опорними сигналами;
·        робота за підручником і аркушем опорних сигналів у домашніх умовах;
·        письмове відтворення опорних схем на наступному уроці.

Комментариев нет:

Отправить комментарий